De privacywetgeving en de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is doorspekt van ingewikkelde begrippen en jargon. Om deze reden hebben wij een begrippenlijst samengesteld voor iedere ondernemer die te maken heeft met de AVG.

 1. Persoonsgegevens: elk type informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres zijn, maar ook gegevens zoals IP-adressen of locatiegegevens.
 2. Verwerking: elke bewerking die met persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen, verstrekken of verwijderen.
 3. Verantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon die beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke: De verantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 5. Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon die op opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 6. Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): de toezichthoudende autoriteit die toeziet op de naleving van de AVG.
 7. Privacy by design: het inbouwen van gegevensbescherming in de ontwerpfase van een product of dienst.
 8. Privacy by default: het instellen van de meest privacyvriendelijke standaardinstellingen als standaard.
 9. Gegevensminimering: het verzamelen en bewaren van alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor het specifieke doel.
 10. Pseudonimisering: het vervangen van identificerende gegevens door pseudoniemen zodat de persoonsgegevens niet direct te herleiden zijn naar een specifieke persoon.
 11. Informatieplicht: de verplichting om betrokkenen op transparante wijze te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.
 12. Recht op vergetelheid: het recht van betrokkenen om hun persoonsgegevens te laten verwijderen.
 13. Meldplicht datalekken: de verplichting voor de verantwoordelijke om een datalek te melden bij de GBA indien de bescherming van persoonsgegevens in gevaar komt.
 14. Gegevensverstrekking: het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partij
 15. Toestemming: de uitdrukkelijke, vrijwillige en specifieke instemming van de betrokkene voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
 16. Profiling: het automatisch verzamelen, analyseren en gebruiken van persoonsgegevens om gedrags- of andere profielen van betrokkenen te creëren.
 17. Gegevensoverdracht: het verplaatsen van persoonsgegevens van de ene entiteit naar een andere, binnen of buiten de EU.
 18. Gegevensportabiliteit: het recht van betrokkenen om hun persoonsgegevens op eenvoudige manier te verkrijgen en over te dragen naar een andere verantwoordelijke.
 19. Privacy Impact Assessment (PIA): een proces waarbij de mogelijke gevolgen van een project of activiteit op de privacy van betrokkenen worden geëvalueerd en aangepakt.
 20. Persoonsgegevensbreuk: een incident waarbij persoonsgegevens onbedoeld of onrechtmatig worden verwerkt, zoals bij een hack of verlies van een apparaat.
 21. Anonymisering: een verwerkingsbewerking waarbij persoonsgegevens op een wijze worden verwerkt waardoor de betrokkene niet meer direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 22. Beveiligingsmaatregelen: technische en organisatorische maatregelen die worden genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, onrechtmatige verwerking of ongeoorloofde toegang.
 23. Gegevensverlies : Verlies van data due aan hardware failure, cyber attack, human error, natural disaster, or any other reasons.
 24. Recht op inzage: het recht van betrokkenen om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt.
 25. Recht op rectificatie: het recht van betrokkenen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten rectificeren.
 26. Datalekkenmeldingsplicht: Verplichting van verantwoordelijke om een datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens in bepaalde gevallen.

Maak je bedrijf AVG proof met het Privacy Zeker Abonnement